IČ: 62309838

Ing.Jiří Motan - ARADON

Radon je radioaktivní plyn vznikající postupnou přeměnou uranu, který je v proměnlivém množství přítomen ve všech horninách, stavebních materiálech i ve vodě. Není tudíž důsledkem činnosti jaderných elektráren nebo atomových zkoušek. Radon je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Jednotkou pro množství radonu v ovzduší je Bequerel (čti "bekerel") na metr krychlový a značí počet radioaktivních rozpadů za sekundu.

Škodlivost radonu spočívá v tom, že se přeměňuje na tzv. dceřinné produkty, které jsou přítomny v ovzduší - zpravidla nabalené na prachových částicích. Tyto částice se zachycují v plicní tkáni a při svých dalších přeměnách ozařují tkáň radioaktivním alfa zářením vysokých energií. Po delší době může dojít ke vzniku rakoviny plic.

Zdroje radonu v budovách.

Nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách je podloží na němž je objekt postaven. V zeminách a horninách podloží je obsažen v tzv. půdním vzduchu radon vzniklý radioaktivní přeměnou uranu. Ovzduší v objektu je teplejší než venkovní ovzduší, vzduch proto stoupá nahoru a nasává půdní vzduch spolu s radonem v něm obsaženým na styku podloží-budova.

Ochranou je izolace budoucí stavby některým z níže uvedených materiálů. Při pokládání je nutno dbát na vzduchotěsné spojení jakož i prostupů všech trubek - v zásadě: dobrá hydroizolace je současně i protiradonovou izolací.

Méně významným zdrojem radonu (prakticky na celé Moravě) jsou stavební materiály. Seriózní výrobci u nich měří tzv. hmotnostní aktivitu a k uživateli se nevhodný stavební materiál vůbec nedostane. Pokud si vyrábíte tvárnice či jiné stavební prvky z neověřeného materiálu jste povinni je změřit.

Radon ve vodě je dalším možným zdrojem pronikání radonu do budov, v našem regionu však málo významný. Pouze tam, kde je studniční voda jediným zdrojem vody v objektu může dojít ke zvýšení koncentrace radonu v objektu. Voda ve veřejné síti je sledována orgány státní správy.

Povinnost měřit radon

je dána tzv. Atomovým zákonem č. 18/1997 ve znění pozdějších předpisů, směrné hodnoty udává Vyhláška 307/2002. Další podrobnosti Vám ochotně sdělíme v sídle firmy nebo při měření.

Co je to radon a jak škodí